Plastové nádrže na dešťovou vodu, Jímky na dešťovou vodu
Plastové nádrže na dešťovou vodu, Jímky na dešťovou vodu
back
Zpět do přehledu
Můj seznam přání
Můj seznam přání
Prohlášení o ochraně údajů

Srdečně Vás vítáme na webových stránkách www.koever.cz a těší nás Váš zájem o naši společnost. Ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsou u nás osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytném rozsahu.

Chtěli bychom Vás dále informovat, jaké údaje o Vaší návštěvě k jakým účelům používáme. Pokud byste ještě měli nějaké otázky o nakládání s Vašimi osobními údaji, které zůstaly nezodpovězeny, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje viz bod 2).


1. Rozsah platnosti

Uživatelé získají s tímto prohlášením o ochraně údajů informace o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a použití svých údajů, které shromažďuje a používá odpovědný poskytovatel.

Právní rámec pro ochranu osobních údajů tvoří Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkový zákon o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) a zákon o telekomunikačních médiích (Telemediengesetz, TMG).


2. Odpovědný subjekt ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce:

Koever CZ s.r.o.

vedení společnosti (jednatel)
Areál Šroubáren 43
252 66 Libčice nad Vltavou

E-Mail: vyprodejskladu@koever.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V případě dotazů týkajících se shromažďování, zpracovávání nebo užívání Vašich osobních údajů, při získání informací, opravě, znepřístupnění nebo výmazu údajů jakož i odvolání udělených souhlasů nebo vznesení námitky proti používání určitých údajů se prosím obraťte přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Michael Böneker
E-Mail: datenschutz@koever.de


3. Vymezení pojmů

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů vychází z terminologie, která se používá v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů má být snadno čitelné a srozumitelné. Abychom mohli toto zajistit, představujeme Vám nejdříve používanou terminologii.

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se používají mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů
Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány osobou, odpovědnou za zpracování.

c) Zpracování
Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování
Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo osoba odpovědná za zpracování
Správcem nebo osobou odpovědnou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

h) Zpracovatel
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

i) Příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

j) Třetí strana
Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

k) Souhlas
Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.


4. Zpracování osobních údajů a druh a účel jejich použití

Osobní údaje našich uživatelů jsou zásadně používány pouze v případě, pokud je to nezbytné ke zpřístupnění funkční webové stránky, jakož i obsahů a služeb. Zpracování osobních údajů uživatelů se provádí zpravidla pouze po uděleném souhlasu uživatele. Výjimka platí v takových případech, v nichž předchozí opatření souhlasu není z faktických důvodů možné, a zákonná ustanovení zpracování osobních údajů dovolují.

a) Při návštěvě internetové stránky
Při vyvolání naší internetové stránky odesílá browser, který používáte na svém koncovém zařízení, automaticky informace na server naší internetové stránky. Tyto informace se dočasně ukládají do paměti v tzv. logovacím souboru, logfile. Níže uvedené informace se přitom bez Vašeho přičinění zaznamenávají a až do automatického výmazu ukládají:
 • IP-adresa dotazujícího počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • jméno a URL vyvolaného souboru,
 • webová stránka, z níž přístup přichází (referrer-URL),
 • použitý prohlížeč a příp. operační systém Vašeho počítače, jakož i název Vašeho poskytovatele internetového připojení (access provider).
Uvedené údaje zpracováváme k následujícím účelům:
 • zajištění plynulého vytvoření spojení s webovou stránkou,
 • zajištění komfortního užívání naší webové stránky,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • k dalším administrativním účelům.
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše vyjmenovaných účelů ke shromažďování osobních údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem identifikovat Vaši osobu.

Kromě toho používáme při návštěvě naší webové stránky cookies a služby analýzy. Bližší vysvětlení naleznete v bodě 4 a 5 tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Registrace na naší webové stránce
Zaregistrujte se na naší webové stránce; abyste mohli využívat personalizovaných služeb, shromažďují se osobní údaje. Patří mezi ně jméno, adresa a telefonní číslo a e-mailová adresa jako kontaktní a komunikační údaje.

Přihlášení umožňuje přístup ke službám a obsahům, které mají k dispozici pouze registrovaní uživatelé. V případě potřeby mají přihlášení uživatelé možnost údaje uvedené v rámci registrace kdykoliv změnit nebo vymazat. Na požádání Vám samozřejmě sdělíme, jaké osobní údaje byly shromážděny a uloženy. Kromě toho opravujeme nebo mažeme údaje na požádání za předpokladu, že žádost není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávat údaje. V případě dotazů nebo žádosti o opravu nebo výmaz údajů prosím použijte kontaktní údaje uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

c) Při kontaktování přes naši internetovou stránku
Pro jakékoli dotazy Vám nabízíme možnost spojit se s námi prostřednictvím e-mailu nebo formuláře, který je k dispozici na webové stránce. Přitom je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho dotaz pochází a abychom jej mohli zodpovědět. Další údaje mohou být poskytnuty dobrovolně.

Zpracování osobních údajů za účelem navázání spojení s námi se provádí podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Osobní údaje shromážděné k použití kontaktního formuláře budou po vyřízení Vašeho dotazu automaticky vymazány.


5. Objednávky přes naši webovou stránku

Prostřednictvím naší webové stránky můžete provádět objednávky bez registrace buď jako host, nebo se zaregistrovat v našem e-shopu pro budoucí objednávky jako zákazník. Registrace má pro Vás tu výhodu, že se můžete v případě budoucí objednávky nalogovat do našeho e-shopu přímo svou e-mailovou adresou a svým heslem, aniž byste museli znovu zadávat své kontaktní údaje.

Vaše osobní údaje se přitom zadávají do vstupní masky a předávají nám, kde se ukládají. Pokud provádíte přes naši webovou stránku objednávku, shromažďujeme jak v případě objednávky hosta, tak také v případě registrace v e-shopu především tyto údaje:
 • oslovení, jméno, příjmení,
 • platná e-mailová adresa,
 • adresa bydliště,
 • telefonní číslo (pevná linka a/nebo mobilní telefon)
Shromažďování těchto údajů se provádí,
 • abychom Vás mohli identifikovat jako našeho zákazníka;
 • abychom mohli zpracovat, splnit, a vyřídit Vaši objednávku;
 • za účelem korespondence s Vámi;
 • k vystavení faktury;
 • k vyřízení případných nároků ze záruky, jakož i k uplatnění případných nároků vůči Vám;
 • k zajištění technické administrace naší webové stránky;
 • ke správě naší databáze zákazníků.
V rámci objednacího procesu si opatřujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů.

Zpracování údajů se provádí na Vaši objednávku a/nebo registraci a je nezbytná podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR k uvedeným účelům pro přiměřené zpracování Vaší objednávky a pro oboustranné splnění povinností z kupní smlouvy.

Osobní údaje, které shromažďujeme k vyřízení Vaší objednávky, se až do uplynutí zákonné povinnosti uchovávání údajů ukládají do paměti a poté jsou vymazány, ledaže jsme podle článku 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR na základě povinností povinni uchovávat daňové doklady a obchodní dokumentaci (zakotvené v obchodním zákoníku [HGB], trestním zákoníků [StGB] nebo zákoně o správě daní a poplatků [AO]) archivovat tyto údaje po delší dobu, nebo jste s ukládáním přesahujícím tento rámec udělili souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.


6. Předávání údajů

Předávání Vašich osobních údajů třetím stranám k jiným účelům, než je uvedeno v tomto Prohlášení, se neprovádí.

Předáváme Vaše osobní údaje třetím stranám pouze v případě, jestliže:
 • jste s předáním udělili svůj výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR,
 • předávání podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR je nezbytné k určení, výkonu nebo obhájení právních nároků a není důvod se domnívat, že máte oprávněný zájem na nepředání svých osobních údajů vyžadujících ochranu,
 • pro případ, že pro předání podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost, jakož i
 • to zákon připouští a podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR je to k úpravě smluvních vztahů s Vámi nezbytné.


7. Cookies

Na naší stránce používáme cookies. Nejedná se přitom o žádné soubory, které Váš prohlížeč automaticky vyhotovuje a které jsou ukládány na Vašem konečném zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.), když navštívíte naši stránku. Cookies nezpůsobí na Vašem konečném zařízení žádnou škodu, nevyvíjejí viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

Do cookie jsou odkládány informace, které se vyskytují vždy v souvislosti se specificky použitým konečným zařízením. To však neznamená, že tím získáme přímou znalost Vaší identity.

Použití cookies slouží jednak k tomu, aby bylo užívání naší nabídky pro Vás příjemněji uspořádáno. Proto používáme tak zvané session-cookies, abychom rozpoznali, že jste již jednotlivé stránky naší webové stránky navštívili. Tyto jsou po opuštění naší stránky automaticky vymazány.

Mimoto používáme rovněž k optimalizaci komfortu uživatele dočasné cookies, které jsou po určitou stanovenou dobu na Vašem koncovém zařízení uloženy. Pokud náš web opět navštívíte, abyste využili našich služeb, bude automaticky identifikováno, že jste již náš web navštívili a jaká zadání a nastavení jste provedli, abyste je již nemuseli opět zadávat.

Na druhé straně také používáme cookies z toho důvodu, abychom užívání našeho webu statisticky podchytili a za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás vyhodnotili. Tyto cookies nám umožňují při další návštěvě našeho webu rozpoznat, že jste již naše stránky navštívili. Tyto cookies jsou po příslušné definované době automaticky vymazány.

Údaje, které cookies zpracovávají, jsou nezbytné pro uvedené účely k hájení našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů třetích stran dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Můžete však svůj prohlížeč konfigurovat tak, aby se na Vašem počítači žádné cookies neukládaly, nebo aby se vždy objevilo upozornění, dříve než bude nové cookie uloženo. Úplná deaktivace cookies však může mít za následek, že nebudete moci užívat všechny funkce našeho webu.


8. Nástroje pro analýzu příp. nástroje pro sledování (tracking tools)

Opatření pro sledování, dále uvedené a námi používané, se provádějí na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Těmito používanými sledovacími opatřeními chceme zajistit podobu naší webové stránky odpovídající potřebám a její průběžnou optimalizaci. Sledovací opatření používáme také proto, abychom užívání naší webové stránky podchytili statisticky a za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás vyhodnotili. Tyto zájmy mají být považovány za oprávněné ve smyslu výše uvedeného předpisu.

Příslušné účely zpracování osobních údajů a kategorie osobních údajů lze vyrozumět z příslušných nástrojů pro sledování.


9. Sociální mediální pluginy

Na naší webové stránce používáme na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR sociální pluginy sociálních sítí, abychom zvýšili povědomí o naši společnost. Marketingový účel, jenž za tím stojí, lze považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou osobních údajů musí zajistit jejich příslušný poskytovatel. Napojení těchto pluginů provádíme pomocí tak zvané metody dvou kliků myší, abychom návštěvníky naší webové stránky co nejlépe chránili. Napojení služeb a obsahů třetích stran.

Naše nabídka zahrnuje mimo jiné obsahy, služby a plnění jiných poskytovatelů. Jedná se například o mapy, které poskytuje Google-Maps, videa z YouTube a grafiky a obrázky jiných webových stránek. Aby mohla být tato data v prohlížeči uživatele vyvolána a zobrazena, je nezbytně nutné zaslání IP adresy. Poskytovatelé (dále jen „třetí poskytovatelé“) tedy IP adresu příslušného uživatele vnímají.

I když se snažíme využívat výhradně třetích poskytovatelů, kteří potřebují IP adresu pouze k tomu, aby mohli odeslat obsahy, nemáme vliv na to, zda bude IP adresa případně uložena do paměti. Tento proces slouží v daném případě mimo jiné statistickým účelům.

Pokud se dozvíme o tom, že se IP adresa ukládá do paměti, upozorníme na to naše uživatele.


10. Bezpečnost osobních údajů

V ostatních případech používáme vhodná technická a organizační bezpečností opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo před nepovoleným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření průběžně zlepšujeme v souladu s technologickým rozvojem.


11. Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na něž se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Pokud je s užíváním internetových stránek jiných poskytovatelů spojeno shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů, dbejte prosím pokynů o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů.


12. Práva dotčených osob

Máte právo:
 • dle čl. 15 GDPR požadovat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategorii příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, existenci práva požadovat opravu, výmaz, omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, jakož i existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a příp. smysluplné informace o jejich podrobnostech;
 • dle čl. 16 GDPR požadovat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných údajů nebo doplnění Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • dle čl. 17 GDPR požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodný projev a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • dle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, Vy však jejich výmaz odmítnete a my již osobní údaje nepotřebujeme, Vy je však potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
 • dle čl. 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat předání těchto údajů jinému správci;
 • dle čl. 7 odst. 3 GDPR svůj jednou udělený souhlas vůči nám kdykoli odvolat. Následkem odvolání souhlasu již v budoucnu nebudeme smět provádět zpracování osobních údajů, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • dle čl. 77 GDPR podat stížnost u některého dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad svého obvyklého místa bydliště nebo místa výkonu zaměstnání nebo sídla naší kanceláře.


13. Právo vznést námitku

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR, máte právo dle čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou pro to dány důvody, vyplývající z Vaší konkrétní situace, nebo námitka směruje proti přímému marketingu. V tom případě máte všeobecné právo vznést námitku, které bez uvedení konkrétní situace vykonáme.

Chcete-li svého práva na odvolání nebo vznesení námitky využít, stačí poslat e-mail na adresu datenschutz@koever.de.


14. Aktuálnost a změna tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a má stav květen 2018.

Dalším vývojem našeho webu a nabídek nebo na základě pozměněných zákonných předpisů příp. úředních rozhodnutí může dojít k tomu, že bude nutné toto Prohlášení o ochraně osobních údajů upravit. Aktuálně platné Prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli stáhnout na webové stránce pod http://www.koever.cz a vytisknout.


Stav: 24. 5. 2018